ΤΑΙΠΕΔ: Σε αναζήτηση επενδυτών για τη μαρίνα Χίου

Το ΤΑΙΠΕΔ επαναπροκήρυξε τον διαγωνισμό για την παραχώρηση της μαρίνας Χίου για διάστημα 35 ετών, μαζί με αυτόν της μαρίνας Αλίμου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν αρχικό ενδιαφέρον στις 18 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, αφού εξεταστούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Για τη μαρίνα Χίου, το ΤΑΙΠΕΔ επισημαίνει πως η χερσαία ζώνη της καλύπτει επιφάνεια 35.000 τ.μ. περίπου και έχει διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο με επιχώσεις θαλασσίου χώρου. Προς το παρόν η χερσαία ζώνη είναι ανεκμετάλλευτη και χαρακτηρίζεται από πλήρη απουσία υποδομών και διαμορφώσεων (υπάρχει μόνο ένας πρόχειρος οικίσκος που στεγάζει εργοταξιακή γεννήτρια παροχής ρεύματος).

Σήμερα, η μαρίνα δεν είναι λειτουργική, ενώ ένας μικρός αριθμός σκαφών αναψυχής ελλιμενίζεται ενίοτε στη λιμενολεκάνη. Παρόλα αυτά, η μαρίνα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 170 σκάφη αναψυχής διαφόρων κατηγοριών μήκους έως 25 μέτρων ύστερα από περιορισμένης κλίμακας παρεμβάσεις.

Επιπροσθέτως, η μαρίνα έχει το δυναμικό για την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων για την λειτουργία της χερσαίων υποδομών, συμπεριλαμβανομένoυ χώρου χερσαίας απόθεσης σκαφών, καθώς επίσης και άλλων χρήσεων αναψυχής και τουρισμού.