ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ακινήτων: Επανέρχεται η βεβαίωση ΤΑΠ από τους δήμους

Επανέρχεται η βεβαίωση για μη οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε μεταβιβάσεις ακινήτων και οι πωλητές, πριν από τη μεταβίβαση ακινήτων υποχρεούνται να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο σχετικό έγγραφο από τον δήμο.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου έντυπη αίτηση με πλήρη στοιχεία (απαραίτητα ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία συμβολαιογράφου).
α)Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα συμβόλαιο και τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος.
β)Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα συμβόλαιο και υπεύθυνη δήλωση περί μη ηλεκτροδότησης ή διαχρονική κίνηση παροχής σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης.
γ) Για οικόπεδα και λοιπά αγροτεμάχια τοπογραφικό διάγραμμα ή συμβόλαιο.

Οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται από το τμήμα εσόδων εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών, αυστηρά κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 12:00 έως 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα εσόδων του Δήμου, Κανάρη 18 ΤΚ 82131 Χίος και στα τηλέφωνα 2271351733 κα Στέλλα Σμυρναίου, 2271,51732 κα Αντωνία Πουπάλου και 2271351729 κα Αικατερίνη Στάμπα.

(Φωτό: Νένητα)